ตกลง
รายงานผลข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2561
15 พ.ค. 2561
538
3,968
รายงานผลข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ปี 2561

ประกอบด้วยข้อมูล

  • ปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2560

  • ปริมาณมันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2559/60

  • ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60

  • ปริมาณการผลิตถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60