การประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคล ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 เม.ย. 2565
395
544
การประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคล
การประกวดการสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงการทำงานระดับบุคคล ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันการปรับเปลี่ยนการทำงานโดยการนำนวัตกรรมมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภมิภาค สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานและมีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อยกระดับให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูงภายใต้ระบบราชการ 4.0 ต่อไป

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคตะวันออก
  • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง