ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัด สป.กษ.
1234 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
02
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัด กษ. (9 ตำแหน่ง)
8766 วัน ที่ผ่านมา
03
เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ในสังกัด สป.กษ.
5401 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 924/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
8621 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายโอภาส ทองยงค์)
2711 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (จนท.สวัสดิการ)
582 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร
705 วัน ที่ผ่านมา
03
รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3165 วัน ที่ผ่านมา
04
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
2126 วัน ที่ผ่านมา
05
เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1606 วัน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง