ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6610 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
02
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)
3685 วัน ที่ผ่านมา
03
มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3327 วัน ที่ผ่านมา
04
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (นายทองเปลว กองจันทร์)
4371 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4391 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเสินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จ้างเหมาบุคคลให้บริการยานพาหนะ
374 วัน ที่ผ่านมา
02
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
1065 วัน ที่ผ่านมา
03
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2402 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคลให้บริการงานยานพาหนะ
442 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานธุรการปฏิบัติงาน
5144 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด