ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ย้ายและเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (กรมชลประทาน)
1K4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นักบริหารระดับต้น)
1K4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
7204 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9001 เดือน ที่ผ่านมา
05
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
6011 เดือน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
2102 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
2343 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต.พนักงานรักษาความปลอดภัย
873 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จังหวัดอุบลราชธานี
1733 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
783 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
fb chat