ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Release
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์)
4373 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ย้ายและเลื่อนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (กรมชลประทาน)
1.4K2 เดือน ที่ผ่านมา
03
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นักบริหารระดับต้น)
1.4K2 เดือน ที่ผ่านมา
04
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
9212 เดือน ที่ผ่านมา
05
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1K2 เดือน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่ จังหวัดสุรินทร์
4312 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
02
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านต่างประเทศ)
3773 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
03
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
3811 เดือน ที่ผ่านมา
04
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
3691 เดือน ที่ผ่านมา
05
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต.พนักงานรักษาความปลอดภัย
1761 เดือน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
วารสารเผยแพร่ สป.กษ.
PRIDE OF OPSMOAC
แสดงทั้งหมด
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง