ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ
1431 วัน ที่ผ่านมา
02
มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
1822 วัน ที่ผ่านมา
03
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
762 วัน ที่ผ่านมา
04
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการให้เข้ารับการประเมินด้วยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกอช.)
2444 วัน ที่ผ่านมา
05
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (อ.สูง - สป.กระทรวง)
8421 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
602 วัน ที่ผ่านมา
02
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
533 วัน ที่ผ่านมา
03
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกร
1432 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
04
เรื่อง แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักงานเกษตรต่างประเทศ สป.กษ.
4212 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
05
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3053 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง