ข่าวผู้บริหาร
Executive News
แสดงทั้งหมด
ประกาศ/คำสั่ง
Announcement
01
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (หน่วยงานสำนักงานรัฐมนตรี)
621 วัน ที่ผ่านมา
02
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
501 วัน ที่ผ่านมา
03
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์)
501 วัน ที่ผ่านมา
04
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์)
891 วัน ที่ผ่านมา
05
ประกาศผลการประเมินระดับดีเด่น-ดีมาก และประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (ประเภทบริหาร)
941 วัน ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
รับสมัครงาน
Jobs
01
รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
341 วัน ที่ผ่านมา
02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (พนักงานขับรถยนต์)
395 วัน ที่ผ่านมา
03
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สวัสดิการ
1515 วัน ที่ผ่านมา
04
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ต.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
945 วัน ที่ผ่านมา
05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (พนักงานขับรถยนต์)
811 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
แสดงทั้งหมด
ภารกิจ สป.กษ.
OPSMOAC HIGHLIGHTS
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง